Občanské právo

zejména sepisování smluv o nemovitostech (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcných břemen) a ostatních smluv dle občanského zákoníku, řešení právních problémů vzniklých z občanskoprávních závazkových vztahů, ochrana osobnosti, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů

  Závazkové právo - vymáhání pohledávek
 • ochrana před neoprávněně uplatněnými nároky
 • odpovědnost za vady, reklamace a nároky z nich
 • řešení odškodnění – stanovení a uplatnění náhrady škody, vyloučení odpovědnosti za škodu
 • směnky a jiné cenné papíry
  právo nemovitostí – kupní a darovací smlouvy
 • nájemní vztahy
 • věcná břemena
 • zástavní práva
  rodinné právo
 • společné jmění manželů a jeho vypořádání
 • řešení rozvodů manželství
 • úprava styku s dětmi
 • výživné
  insolvence
 • návrhy
 • přihlášky pohledávek
 • zastupování věřitele ve věřitelském výboru
 • incidenční sporyzpět >>